HP Deskjet 9680 Printer ohje

background image

käyttöopas

hp

deskjet 9600-sarjan

background image

hp

deskjet 9600 series

käyttöopas

background image

FIWW

Tekijänoikeustiedot

© 2003 Copyright
Hewlett-Packard
Development Company, LP

Kopiointi, sovitus tai
kääntäminen ilman etukäteen
hankittua kirjallista lupaa on
kielletty muuten kuin
tekijänoikeuslain sallimassa
laajuudessa.

1.1. painos, 11/2003

Huomautus

Tämän asiakirjan tiedot
voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.

HP:n tuotteiden ja palveluiden
ainoat takuut ovat kirjalliset
takuut, jotka toimitettiin
tuotteiden ja palveluiden
mukana. Tämän asiakirjan
sisältöä ei pidä katsoa
lisätakuuksi. HP ei ole
vastuussa tämä asiakirjan
sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai
poisjättämisistä.

Tähän asiakirjaan liittyvän
Hewlett-Packardin tuotteiden
käyttäjälle annetaan oikeus:
a) tulostaa kopioita tästä käyt-
töoppaasta HEN-
KILÖKOHTAISEEN,
SISÄISEEN tai YRITYKSEN
käyttöön, mutta ei oikeutta
myydä, jälleenmyydä tai
muutoin jaella tulostettuja
kopioita, ja b) sijoittaa tämän
käyttöoppaan elektroninen
kopio verkkopalvelimeen, jos
elektronisen kopion käyttö
rajoittuu tähän oppaaseen liit-
tyvien Hewlett-Packardin tuot-
teiden HENKILÖKOHTAISEEN,
SISÄISEEN käyttöön.

Tavaramerkit

HP ColorSmart III ja
HP PhotoREt IV ovat
Hewlett-Packard Companyn
tavaramerkkejä.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

ja MS-DOS

®

ovat Microsoft Corporationin
USA:ssa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.

Pentium

®

on Intel

Corporationin USA:ssa
rekisteröimä tavaramerkki.

TrueType™ on Apple Computer,
Inc:n tavaramerkki USA:ssa.

UNIX

®

on Open Groupin

rekisteröity tavaramerkki.

Käyttöturvallisuus

Noudata perusturvallisuusohjeita
aina tätä tuotetta käytettäessä
tulipalon tai sähköiskun aiheutta-
man loukkaantumisriskin
vähentämiseksi.

1

Lue ja ymmärrä kaikki
tuotteeseen liittyvät ohjeet.

2

Kytke tämä laite ainoast-
aan maadoitettuihin säh-
köpistorasioihin. Jos et
tiedä, onko pistorasia maa-
doitettu, kysy neuvoa
pätevältä sähköasentajalta.

3

Noudata kaikkia
tuotteeseen merkittyjä
varoituksia ja ohjeita.

4

Irrota tuote seinäpistorasi-
asta ennen puhdistamista.

5

Tuotetta ei saa asentaa
tai käyttää veden lähellä
tai kun olet märkä.

6

Asenna tuote kunnolla
tukevalle alustalle.

7

Asenna tuote suojattuun
paikkaan, jossa johdon
päälle ei voi astua eikä
johtoon voi kompastua,
jottei johto vaurioidu.

8

Jos tuote ei toimi
kunnolla, katso kohtaa

”Vianmääritys”

.

9

Laitteen sisällä ei ole käyt-
täjän huollettavia osia.
Toimita laite tarvittaessa
asiantuntevaan huoltoon.

background image

FIWW

iii