עזרה HP Deskjet 9680 Printer

background image

ס

תרד

hp

deskjet 9600

מ

שמתשמל ךירד

background image

ס

תרד

hp

deskjet 9600מ

שמתשמל

ךירד

background image
background image

מ

םירצוי

תויוכז

עדי

© 2003 Copyright

Hewlett-Packard Development

Company L.P.

א

לפכשל

ןי

,

אלל

םגרתל

וא

םיאתהל

בתכב

תמדקומ

תושר

תלבק

,

טעמל

םירצויה

תויוכז

יקוח

םיריתמש

הדימב

.

מ

הרודה

.1

1

,

11/2003

ה

העדו

ה

םייונישל

ףופכ

הז

ךמסמב

לולכה

עדימ

שארמ

העדוה

אלל

.

ה

לש

םיתורישו

םירצומ

לע

תוירחא

HP

ףרוצמה

תוירחאה

בתכב

םיטרופמ

הלאה

םירצומלו

םיתורישל

.

תוארל

ןיא

תוירחאל

תפסות

הז

ךמסמ

ןכותב

.

תרבח

HP

תוינכט

תואיגשל

תוירחאב

אשית

אל

ולולכה

תוטמשהלו

תוינכות

וא

ךמסמב

ת

הז

.

ל

לש

רצומב

שמתשמ

Hewlett-Packard

ל

ןוישר

ןתינ

הז

ךמסמל

הוולנה

:

א

(

שמתשמל

ךירדמ

לש

םיקתוע

תספדה

ישיא

שומישל

הז

,

שומישל

וא

ימינפ

רוכמל

אל

תולבגהל

ףופכב

הרבחה

,

ו

הלא

םיקתוע

ץיפהל

וא

ריבעהל

-

ב

(

ךירדמ

לש

ינורטקלא

קתוע

תנקתה

תשר

תרש

לע

הז

שמתשמל

,

פאמה

רש

שומישל

לבגומ

הז

ינורטקלא

קתועל

השיג

ישיא

,

לש

רצומב

םישמתשמה

לש

ימינפ

תרבח

Hewlett-Packard

ךירדמל

הולנה

הז

.

ז

םירצוי

תויוכ

HP ColorSmart III

ו

-

HP PhotoREt

IV

תרבח

לש

םיירחסמ

םינמיס

םה

Hewlett-Packard

.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

,

ו

-

MS-DOS

®

םה

יס

הראב

םימושר

םיירחסמ

םינמ

"

לש

ב

Microsoft Corporation

.

Pentium

®

םושר

ירחסמ

ןמיס

אוה

הראב

"

לש

ב

Intel Corporation

.

TrueType

הראב

ירחסמ

ןמיס

אוה

"

ב

לש

Apple Computer

,

Inc

..

UNIX

®

לש

םושר

ירחסמ

ןמיס

אוה

Open Group

.

מ

יתוחיטב

עדי

כ

מ

האצותכ

קזנ

לש

הנכס

עונמל

יד

הפירש

תולמשחתה

וא

,

יעצמא

לע

דימת

דפקה

םייסיסבה

תוריהזה

.

1

תוארוהה

לכ

תא

ןיבהלו

אורקל

ךילע

תספדמל

ףרוצמה

דועיתב

.

2

למשח

רוקמל

הז

רצומ

רוביח

תעב

,

דבלב

קראומ

עקשב

שמתשה

.

םא

קראומ

עקשהש

חוטב

ךניא

,

הנפ

ךמסומ

יאלמשחל

.

3

תוארוההו

תורהזאה

לכ

תא

ארק

לע

תונמוסמה

-

רצומה

יבג

.

4

רצומה

יוקינ

ינפל

,

עקשמ

ותוא

קתנ

למשחה

.

5

וב

שמתשת

לאו

הז

רצומ

ןיקתת

לא

בוטר

ךנה

רשאכ

וא

םימ

תברקב

.

6

לע

חוטב

םוקמב

רצומה

תא

ןקתה

-

ביצי

חטשמ

יבג

.

7

ןיא

וב

ןגומ

םוקמב

רצומה

תא

ןקתה

לבכ

לע

ךורדי

והשימש

הנכס

ששח

ןיאו

וילע

דעמי

וא

למשחה

למשחה

לבכל

קזנ

םרגייש

.

8

ומה

םא

הכלהכ

לעופ

וניא

רצ

,

האר

ןורתפ

תויעב

."

9

םיימינפ

םיקלח

ליכמ

וניא

רצומה

שמתשמה

דצמ

הקוזחת

םיבייחמה

.

תוריש

תלבקל

,

תוריש

ישנאל

הנפ

םיכמסומ

.

background image
background image

HEWW

iii

םינינעה

ןכות

םיאבה

םיכורב

םידחוימ

םינייפאמ

................................

................................

................................

................................

...........

1-1

הז

ךירדמב

שומישה

................................

................................

................................

................................

........

1-2

ףסונ

עדימ

תלבק

................................

................................

................................

................................

............

1-2

תושיגנ

................................

................................

................................

................................

..........................

1-3

הייאר

................................

................................

................................

................................

.....................

1-3

תודיינ

................................

................................

................................

................................

....................

1-3

הכימת

................................

................................

................................

................................

...................

1-3

הדובעה

תליחת

היתולועפו

תספדמה

יקלח

תרכה

................................

................................

................................

.......................

2-1

יתיזח

טבמ

................................

................................

................................

................................

.............

2-1

ירוחא

טבמ

................................

................................

................................

................................

.............

2-2

י

וד

הספדהל

הדיח

-

תידדצ

................................

................................

................................

..........................

2-3

תספדמה

רוביח

................................

................................

................................

................................

..............

2-4

לבכ

תועצמאב

רישי

רוביח

USB

יליבקמ

לבכ

וא

)

Windows

(

................................

................................

..........

2-5

הליחת

הנכותה

לש

הנקתה

תמלשהל

)

ץלמומ

(

................................

................................

.......................

2-6

הליחת

הרמוחה

לש

הנקתה

תמלשהל

................................

................................

................................

..

2-7

תימוקמ

תפתושמ

תשרב

תספדמה

ףותיש

)

Windows

(

................................

................................

..................

2-8

ךלש

בשחמל

תרבוחמה

תספדמ

ףתשל

ידכ

)

תרשה

(

................................

................................

...............

2-8

רחא

בשחמל

תרבוחמה

תספדמב

שמתשהל

ידכ

)

חוקל

יבשחמ

(

................................

................................

2-9

לבכ

תועצמאב

רישי

רוביח

USB

)

Mac OS

(

................................

................................

..............................

2-10

תימע

גוסמ

תשרב

תספדמ

ףתשל

ידכ

-

תימעל

)

Mac OS

(

................................

................................

......

2-10

תשרל

רוביח

................................

................................

................................

................................

.........

2-11

תרשב

וא

ישיא

בשחמב

תספדמה

להנמ

תא

ןיקתהל

ידכ

)

Windows

(

................................

......................

2-11

חוקלב

תספדמה

להנמ

תא

ןיקתהל

ידכ

................................

................................

...............................

2-12

תספדמל

תשר

תאיצי

ףיסוהל

ידכ

................................

................................

................................

.......

2-12

תשרל

רוביח

)

Mac OS

(

................................

................................

................................

..................

2-14

תספדמה

תנכות

לש

הנקתהה

תרסה

................................

................................

................................

...............

2-15

תספדמה

תנכות

לש

הנקתהה

תינכות

לש

תישיא

המאתה

................................

................................

...................

2-16

תורחא

תונכות

תנקתה

................................

................................

................................

................................

..

2-16

באבו

הספדה

תוינסחמב

שומיש

םירז

וד

הספדהל

הדיחיב

שומיש

-

תיטמוטוא

תידדצ

................................

................................

................................

......

3-1

וד

הספדהל

הדיחיה

תנקתה

-

תיטמוטוא

תידדצ

................................

................................

..............................

3-1

נסחמב

שומיש

הספדהה

תוי

................................

................................

................................

..............................

3-2

הספדהה

תוינסחמ

לש

הפלחה

וא

הנקתה

................................

................................

................................

....

3-2

הספדהה

תוינסחמ

רושיי

................................

................................

................................

...........................

3-5

הספדהה

תוינסחמ

יוקינ

................................

................................

................................

............................

3-6

יטמוטוא

ןפואב

הספדהה

תוינסחמ

תא

תוקנל

ידכ

................................

................................

....................

3-6

ינדי

ןפואב

הספדהה

תוינסחמ

תא

תוקנל

ידכ

................................

................................

..........................

3-7

הספדהה

תוינסחמ

לש

הקוזחת

................................

................................

................................

..................

3-8

הספדהה

תוינסחמ

ןוסחא

................................

................................

................................

...................

3-8

חא

הספדה

תינסחמ

תרזעב

הספדה

ת

................................

................................

................................

.........

3-9

background image

HEWW

iv

םהילע

הספדהו

הספדה

ירמוח

תניעט

הספדה

ירמוח

תריחב

................................

................................

................................

................................

.....

4-1

םהב

שומישו

הספדה

ירמוח

תריחבל

תוצע

................................

................................

................................

...

4-1

םיכמתנ

הספדה

ירמוחל

תורדגהה

תנבה

................................

................................

................................

.....

4-2

םיכמתנה

הספדהה

ירמוח

ילדוג

תנבה

................................

................................

................................

..

4-2

םיכמתנה

הספדהה

ירמוח

יגוס

תנבה

................................

................................

................................

....

4-4

הספדה

ירמוח

לש

םיכמתנה

הלוכתהו

לקשמה

תנבה

................................

................................

...............

4-5

םיילמינימ

םיילוש

תרדגה

................................

................................

................................

...........................

4-6

טלקה

שגמב

הספדה

ירמוח

תניעט

................................

................................

................................

....................

4-7

ריינה

גוס

לש

יטמוטוא

יוהיזל

ןשייחב

שומיש

................................

................................

................................

........

4-9

לדחמ

תרירבכ

תושמשמה

הספדהה

תורדגה

יוניש

................................

................................

.............................

4-10

הנכותה

לש

תומכחה

תונוכתה

תנבה

................................

................................

................................

...............

4-11

ךמסמ

תספדה

................................

................................

................................

................................

.............

4-13

הנזהה

ץירח

תרזעב

הספדה

ירוחאה

וא

ימדקה

תינדיה

................................

................................

.......................

4-14

לע

הספדה

-

הספדה

ירמוח

לש

םינוש

םיגוס

יבג

................................

................................

................................

..

4-16

לע

הספדה

-

תישיא

םאתומ

לדוגב

ריינ

יבג

................................

................................

................................

.........

4-17

לע

הספדה

-

תופטעמ

יבג

................................

................................

................................

................................

4-18

לע

הספדה

-

םינטק

הספדה

ירמוחו

םיסיטרכ

יבג

................................

................................

................................

.

4-20

גיד

םימוליצ

תספדה

םיילטי

................................

................................

................................

.............................

4-22

ויד

יעבצ

השישב

הספדה

................................

................................

................................

.........................

4-22

םימוליצ

תספדהל

תויחנה

................................

................................

................................

..................

4-22

תנבה

םיילטיגיד

םימוליצ

לש

תויגולונכטה

................................

................................

................................

...

4-24

תספדה

PhotoREt

................................

................................

................................

.........................

4-24

1200

x

4800

dpi

ילמיטפוא

................................

................................

................................

..............

4-24

תרפושמ

הספדה

תייגולונכטב

םימוליצ

תספדה

Exif Print

................................

................................

.....

4-24

HP Photo Imaging Software

................................

................................

................................

..............

4-25

םיילוש

אלל

הספדה

................................

................................

................................

................................

......

4-26

לע

הספדה

-

ףדה

ידצ

ינש

יבג

)

סקלפוד

תספדה

(

................................

................................

................................

.

4-28

לע

הספדהל

תויחנה

-

ףדה

ידצ

ינש

יבג

................................

................................

................................

.......

4-28

וד

הספדה

עוציב

-

ינדי

ןפואב

תידדצ

................................

................................

................................

...........

4-29

וד

הספדה

עוציב

-

תיטמוטוא

תידדצ

................................

................................

................................

............

4-30

וד

הספדהל

הדיחיב

שומישה

תונורתי

-

תיטמוטוא

תידדצ

................................

................................

.........

4-30

לע

םידומע

רפסמ

תספדה

-

דחא

ריינ

ןויליג

יבג

................................

................................

................................

....

4-31

תורבוח

תספדה

................................

................................

................................

................................

...........

4-32

בוח

תספדה

ינדי

ןפואב

תור

................................

................................

................................

......................

4-32

יטמוטוא

ןפואב

תורבוח

תספדה

................................

................................

................................

................

4-33

םירטסופ

תספדה

................................

................................

................................

................................

.........

4-34

תוזרכ

תספדה

................................

................................

................................

................................

.............

4-35

תוקבדמ

תספדה

................................

................................

................................

................................

..........

4-36

לע

הספדה

-

ץוהיגב

םיספדה

תרבעהל

תוריינ

יבג

................................

................................

................................

4-37

הספדה

תדובע

לוטיב

................................

................................

................................

................................

....

4-38

תונכותמ

הספדה

MS-DOS

................................

................................

................................

...........................

4-39

םילכה

זגראב

שומיש

תספדמ

סוטטס

הייסיטרכה

................................

................................

................................

..............................

5-1

עדימ

הייסיטרכה

................................

................................

................................

................................

............

5-2

HP Instant Support

................................

................................

................................

..............................

5-2

ב

שומיש

-

myPrintMileage

................................

................................

................................

.....................

5-3

רתאל

סנכיהל

ידכ

myPrintMileage

................................

................................

................................

....

5-3

תורשפאה

תא

ליעפהל

ידכ

myPrintMileage AutoSend

................................

................................

.......

5-3

יש

הייסיטרכה

תספדמ

יתור

................................

................................

................................

..............................

5-4

רזעה

תינכותב

שומיש

HP Inkjet

(Macintosh)

................................

................................

................................

..

5-5

background image

HEWW

v

תויעב

ןורתפ

תויעב

ןורתפב

הלחתה

................................

................................

................................

................................

....

6-1

המגדה

דומע

תספדה

................................

................................

................................

................................

......

6-3

ןוחבא

דומע

תספדה

................................

................................

................................

................................

........

6-3

הנקתה

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

................................

.......

6-4

הרמוח

תנקתהב

תויעב

................................

................................

................................

.............................

6-4

הנכות

תנקתהב

תויעב

................................

................................

................................

..............................

6-4

תנקתה

USB

תאיצי

ךרד

ספדומ

וניא

רבד

וא

הלשכנ

USB

................................

................................

............

6-5

עוקת

ריינ

רורחש

................................

................................

................................

................................

............

6-6

ריינ

תועקתיה

תעינמל

תוצע

................................

................................

................................

.......................

6-7

םיעבצ

לויכ

................................

................................

................................

................................

....................

6-8

תספדמב

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

................................

.....

6-9

יופצ

אל

ןפואב

תיבכנ

תספדמה

.

................................

................................

................................

..................

6-9

תספדמה

תא

ליעפהל

ןתינ

אל

................................

................................

................................

....................

6-9

הביגמ

הניא

תספדמה

)

ספדומ

אל

רבד

(

................................

................................

................................

.....

6-10

תובהבהמ

וא

תוריאמ

תספדמה

תוירונ

................................

................................

................................

.......

6-12

ה

בר

ןמז

תכרוא

הספדה

................................

................................

................................

..........................

6-13

תואיצי

תפלחה

רחאל

הסיפדמ

הניא

תספדמה

................................

................................

............................

6-14

הספדה

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

................................

.....

6-15

קיר

דומע

ספדומ

................................

................................

................................

................................

....

6-15

םייוגש

וא

םירסח

ספדומה

דומעהמ

םיקלח

................................

................................

................................

.

6-16

יוגש

הקיפרגה

וא

טסקטה

םוקימ

................................

................................

................................

..............

6-16

םוקע

וא

יוטנ

סיפדתה

................................

................................

................................

.............................

6-16

חרמנ

וידה

................................

................................

................................

................................

............

6-17

הקיפרגה

וא

טסקטה

תא

ירמגל

אלממ

וניא

וידה

................................

................................

..........................

6-18

ןנושמ

טסקטה

)

קלח

וניא

(

תווצקב

................................

................................

................................

.............

6-19

דומעה

ילושב

םיעטקנ

הקיפרגה

וא

טסקטה

................................

................................

................................

6-19

תועמשמ

ירסח

םיוות

םיספדומ

................................

................................

................................

.................

6-20

םייוגש

םינפוג

םיספדומ

................................

................................

................................

...........................

6-20

עבצ

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

................................

.........

6-21

םימומע

םיעבצ

וא

היוהד

הספדה

................................

................................

................................

..............

6-21

הזב

הז

םיבברעתמ

םיעבצה

................................

................................

................................

....................

6-21

םינוכנ

םניא

םיספדומה

םיעבצה

................................

................................

................................

................

6-22

םימוליצ

תספדהב

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

.......................

6-24

םיילוש

אלל

הספדהב

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

..................

6-25

תוזרכ

תספדהב

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

.........................

6-26

הספדה

ירמוחב

לופיטב

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

...............

6-27

הספדה

ירמוח

תנזהב

תויעב

................................

................................

................................

....................

6-27

יעב

הספדה

ירמוח

לש

טלפב

ה

................................

................................

................................

.................

6-28

וד

הספדה

תויעב

ןורתפ

-

תיטמוטוא

תידדצ

................................

................................

................................

.........

6-29

תשרב

הספדה

תויעב

ןורתפ

................................

................................

................................

...........................

6-30

ךירדמ

תספדמה

תוירונ

לש

םירזבאו

דויצ

HP

תורישי

םילכה

זגרא

ךרד

הספדה

דויצ

תנמזה

................................

................................

................................

......

8-1

םירזבא

................................

................................

................................

................................

.........................

8-2

דויצ

................................

................................

................................

................................

............................

8-3

תוחוקלב

הכימת

םילכה

זגרא

................................

................................

................................

................................

...................

9-1

HP Instant Support

................................

................................

................................

................................

....

9-1

background image

HEWW

vi

טנרטניא

................................

................................

................................

................................

.......................

9-1

לש

תינופלט

הכימת

HP

................................

................................

................................

................................

..

9-2

לש

תלבגומ

תוירחא

בתכ

Hewlett-Packard

................................

................................

................................

.....

9-3

תספדמה

טרפמ

הניקת

תועדוה

תרהצה

FCC

................................

................................

................................

................................

................

A-1

למשח

לבכ

יבגל

הרהצה

................................

................................

................................

................................

..

A-1

תוירונ

טרפמ

LED

................................

................................

................................

................................

..........

A-1

צ

היגרנא

תכיר

................................

................................

................................

................................

................

A-2

תרהצה

EMI

)

האירוק

(

................................

................................

................................

................................

....

A-2

תרהצה

EMI

)

ןפי

(

................................

................................

................................

................................

..........

A-2

תרהצה

Declaration of Conformity /Normes de sécurité

)

הדנק

(

................................

................................

...

A-2

הניקת

רובע

םגד

רפסמ

................................

................................

................................

................................

...

A-2

סקדניא

background image

HEWW

1-1

1

ב

םיאבה

םיכור

ת

תרדסמ

תספדמ

תינקש

הדו

hp deskjet 9600

תוביהלמ

תונוכת

רפסמ

תללוכה

.

מ

םידחוימ

םינייפא

ה

ויד

יעבצ

השישב

הספד

-

ש

םימוליצ

תספדהל

תינסחמ

תועצמאב

םימוליצ

תספדה

רופי

.

ה

םיילוש

אלל

הספד

-

ב

ןייפאמה

תרזע

'

םיילוש

אלל

הספדה

'

ריינה

חטשב

שמתשהל

ךתורשפאב

םיסיטרכו

םימוליצ

תספדה

תעב

ולוכ

.

ה

םימוליצ

תספד